15 June, 2024

Aciz Vesikası Nedir? Nasıl Alınır?

Aciz vesikası, borçlu olan bir kişinin kanuni olarak borçlarını karşılayabilecek herhangi bir malının bulunmadığını gösteren bir belge konumundadır. Eğer ki alacaklı olan kimse borcunun tümünü borçludan temin edememiş ise, borcunun geriye kalan tutarı için alacaklının kendisine ve borçlu olan şahısa ‘’aciz vesikası’’ verilmektedir. Aciz vesikası bulunan kişi, borcunu ödeyebileceği bir mülkü olmadığı için ve bu durumun da tespit edilmiş olmasından dolayı kendisine ve borçlu olduğu kişiye bir aciz vesikası temin edilmektedir.

birevim faizsiz ev

ACİZ VESİKASI NASIL ALINMAKTADIR

Alacaklı olan şahıs, borcunu icra yolu ile istemesi ve bir icra dosyası açtırması ile birlikte, aciz vesikasının düzenlenmesi için de aslında ilk adımı bu şekilde atmış olur. Bir aciz vesikası talep edebilmek için öncelikle borçlu olan şahsın icraya verebileceği bir mülkünün olmaması ya da alacaklıya olan borcunu tamamen kapatamaması gerektiği kesinlikle bilinmelidir. Borçlu olan şahsın, icraya verilmiş olan mallarını incelemekle yükümlü olan İcra Dairesi borcun kapatılmasına yeterli gelmeyen herhangi bir durumda aciz vesikasını düzenlemektedir.

Aciz vesikasının düzenleneceği durumlarda aciz belgesinde;

– Alacaklı olan kişinin borçluda kalmış olan ve temin edemediği borç tutarı,

– Alacaklı olan şahsın, borçtan doğmuş olan ve yine temin edemediği borcun tutarı için belirlenmiş faiz tutarı,

– Açılmış olan icra dosyasının takip gideri

bulunmaktadır. Aciz vesikası düzenlenmesi durumunda, oluşturulmuş olan aciz vesikasının bir kopyası da il merkezlerinde mevcut olan özel sicile kaydedilmesi için icra dairelerine, durumun tespit edilmesi ve eğer ki varsa başka alacaklıların da bu durumdan haberdar olması amacı ile gönderilmektedir.

ACİZ VESİKASININ ÇEŞİTLERİ NELERDİR

Aciz vesikasının iki tane çeşidi bulunmaktadır; bunlardan ilki Kesin Aciz vesikası, ikincisi ise Geçici Aciz Vesikası’dır:

– Kesin Aciz Vesikası; Kesin aciz vesikası iki yolla gerçekleşmektedir. Öncelikle, icra müdürlüklerince gerçekleştirilen haciz işlemleri esnasında borçlu kişinin icraya verebileceği herhangi bir malının mevcut olmaması durumunda, bunun tespit edilebilmesi amacıyla düzenlenen haciz tutanağı aslında aciz vesikası’dır. Bunun yanı sıra aciz vesikası düzenlenmesine ihtiyaç da yoktur.

Bir ikincisi ise, haciz yoluyla el konulan mallar icra yolu ile satılır ve alacaklıya ya da alacaklılara dağıtılır. Mallar satıldıktan sonra edinilen satış bedeli eğer ki bütün alacakların borçlarını karşılayamazsa bunun sonucunda alacaklı olan kişiye kesin olarak bir aciz belgesi verilmektedir.

 – Geçici Aciz Vesikası; Haciz esnasında, haciz ile el konulan malların değeri, kesin bir şekilde borç tutarını karşılar mı karşılamaz mı bilinmemektedir. Bu yüzden, aciz vesikası verildiği zaman, aciz vesikası henüz kesinleşmediği için, haciz esnasında verilmiş olan aciz vesikası geçici aciz vesikası olarak geçmektedir. Haciz ile el konulmuş olan malların satışının ardından eğer ki el konulan mallar borcu karşılamazsa, geçici bir durumda olan aciz vesikası, kesin aciz vesikası haline gelecektir.

birevim
Paylaş