18 April, 2024

Apartman Karar Defteri Nedir?

Yılda en az bir kere gerçekleştirilen apartman kurulu toplantılarında alınan tüm kararların yazıldığı defter, apartman karar defteri olarak adlandırılır. Apartman karar defteri ile ilgili tüm detaylar Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından belirlenmiştir ve herhangi bir defter, apartman karar defteri olarak kullanılamamakta; sadece noter onaylı olan defterler bunun için kullanılabilmektedir.

birevim faizsiz ev

Tüm apartman sakinlerini ilgilendiren kararlar, yapılan ve yapılacak işlerin, gelir ve giderlerin kayıtlarının apartman karar defterinde tutulması gerekmektedir. Toplantılar ile ilgili detaylar ve alınan kararların yer aldığı bu deftere yapılan bir sonraki toplantılarda alınan kararların kaydedilmesi sonucunda, ara tasdiki almak gerekiyor. Böylece, defterde alınan kararlar resmi ortamda kayıt altına alınmış oluyor.

Apartman karar defteri tutulmazsa ne olur?

Apartman karar defteri sorumluluğunu yerine getirmeyen yöneticilere Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanıyor.

Madde 33 şu şekilde belirtiliyor:

“Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.”

Apartman Karar Defteri Nasıl Kapatılır?

Apartman defterinin kapatılma süreci de resmiyete dayandırılmak durumundadır. Bu defter kapatılacağı zaman her senenin bitişinden itibaren takip eden ay içerisinde notere götürülüp tasdik ettirilerek kapatılır. Apartman içerisinde yapılan işlemlerin kaydı ve maliklerin hakları açısından büyük önem taşıyan apartman karar defteri işlendikten sonra, sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiye ceza uygulanmaktadır.

 

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code

four × 4 =