21 May, 2024

Bayındırlık Ne Demektir?

Bayındırlık, insanların yaşadığı yerlerin hayat şartlarına ve insan ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde uyarlanarak, güzelleştirilmesi, imar edilmesi olarak tanımlanan bayındır olma durumu olarak tanımlayabileceğimiz bir kavramdır.

birevim faizsiz ev

Bugün ülkelerin kalkınmışlık ve gelişmişlik seviyesini yakından gösteren etkenlerden biri olan ülkenin merkezi veya kırsal alanlarının bayındırlık seviyesi, aynı zamanda insan ihtiyaçları ile yaşanılan koşulların elverişliliği ve aynı zamanda görünümünün ne kadar uyumlu hale getirilebildiğinin de göstergesidir.

Bayındırlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ülkemizde merkezde çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yerelde ise belediyeler tarafından üstlenilmiş görevlerin büyük bir kısmı bayındırlık ile ilgilidir. Daha güzel ve sağlıklı bir çevrede yaşama, günün ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap verebilme, geleceğe bozulmamış bir doğa bırakma, kentlerin nüfus artışıyla büyüyen kapasitelerine uygun yapılaşma ve ulaşım olanaklarının estetik kaygısı da gözetilerek planlanması bayındırlık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak bunu sağlamanın en önemli yolu insan, günümüz koşulları, gelecek ve çevre gözetilerek yerel ve merkezi idarelerin uyum içinde çalışıyor olmasıdır.

Her İnşaat Yapımı Bayındır Olmaya Sebep Olmaz

Yollar, köprüler, binalar yapılırken yeşillendirme faaliyetleri veya çevreye zarar vermeden yapılaşma süreçlerinin gerçekleştirilmesi bir ülkede bayındırlık faaliyetlerinin ne kadar işlevsel olduğu hakkında bize en büyük geri bildirimi yapmaktadır. Yani sadece bir köprülü kavşağın yapılıyor olması bayındırlık faaliyeti olarak değerlendirilemez. Zira köprünün şu anki ve gelecekteki insan ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı, bunun altyapısının uygun olup olmadığı, yapım aşamasında doğaya zarar verilip verilmediği, fayda maliyet analizinin uygun olup olmadığı çevredeki diğer yapılarla uyumluluk gösterip göstermediği ve estetik olarak ne ifade ettiği gibi konuların tümü önemlidir. Bu konuların tamamı gözetilerek yapılan bir köprü yapımı şimdi olduğu gibi gelecekte de insanların ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olacaktır ve gelecek öngörüsüyle yapıldığı için insanların rahatsızlık duymasında da sebep olmayacaktır. Bu şekilde planlanan ve bu planlara uygun olarak yapılan yapılaşma durumunda bayındırlık faaliyetinden söz etmek mümkündür.

Yukarıda anlatılanlardan anlaşıldığı üzere bayındırlık faaliyetleri, bir yerin güzelleşmesi için yapılacak düzenlemeler veya yapılaşma öncesinde ciddi bir etüt ve planlama gerektirir. Hem günümüz hem de gelecekle ilgili yapılacak fayda/maliyet analizi, hem çevrenin, doğanın korunması adına yapılacak etütler ve ihtiyaç ve görünümle ilgili yapılacak planlamalar  bayındırlık adına atılmış adımların ilki ve en önemlisidir.

Ekonomiye Katkısı

Gelişmiş ülkeler bu anlamda gelecek öngörüsü ve insan odak noktası ile hareket ettikleri için planlama ve etüt safhalarında herhangi bir usulsüzlüğe asla izin vermeyen ülkelerdir. Sadece devlet kendi yapacağı faaliyetler anlamında değil aynı zamanda özel sektör tarafından yapılacak girişimler için de aynı yönlendirici ve kısıtlayıcı etkiye sahiptir.

Ülkeler için bayındırlık faaliyetlerinin önemli etkilerinden biri de bu faaliyetlerin yaratacağı istihdamın yanı sıra tüm bu faaliyetlerin ekonomiler için çarpan etkisi yaratarak tüm ekonomiyi birlikte sürükleyebilme özelliğidir.

birevim
Paylaş