17 July, 2024

Apartman Aidat Yönetmeliği 2022

Apartman giderlerinin karşılanması için apartman sakinlerinden her ay toplanan paraya aidat denir. Aidat kapsamında kapıcı parası-sigortası, temizlik malzemesi, bahçe sulama parası, asansör parası gibi giderler yer alıyor. Apartman aidat yönetmeliği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

birevim faizsiz ev

Aidatınızı öğrenin

Ev almadan önce apartman aidatlarının araştırılması gerekiyor. Özellikle sitelerde aidat ücretleri tek apartmanlara göre çok daha fazla olabiliyor. Bu nedenle satılık veya kiralık daireler incelenirken aidat ücretini öğrenmelisiniz.

Gecikme zammı ödemeyin

Kat malikleri apartman aidatını ödemezse Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenen gecikme zammını ödüyor. Gecikme zammına karşı aidatlar ödenmezse dava açılabiliyor ve kat maliki hakkında icra takibi başlatılabiliyor.

Apartman aidatı belli bir yönetmeliğe bağlıdır. Apartman aidat yönetmeliği, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirtiliyor. İşte apartman aidat yönetmeliği;

MADDE 22 – (Değişik 1.fıkra: 2814 – 13.4.1983) Kat malikinin, 20’ nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

MADDE 20 – (Değişik 1. ve 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

GECİKME TAZMİNATI

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

birevim
Paylaş